ХОТЕЛ-ТУРОПЕРАТОР ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИ ДАННИ

Хотелиер и Туроператор/Туристически агент извършват обработка на лични данни на различно правно основание, следователно правоотношенията следва да се развиват между Администратор-Администратор на лични данни, а не между Администратор/Туроператор/Туристически агент/ и Обработващ/Хотелиер/ съгласно Становище на КЗЛД по наше запитване в качеството на Длъжностно лице по защита на данни. 

Туроператор/Туристически агент обработва лични данни във връзка с чл.73 ал.5 от Закон за туризма на основание "законово задължение" по смисъл на чл.6 пар.1 б."б" от Регламент 679/2016 на ЕС като самостоятелен администратор.

Хотелиерът обработва лични данни във връзка с чл.116 от Закон за туризма на основание "законово задължение" по смисъл на чл.6 пар.1 б."б" от Регламент 679/2016 на ЕС като самостоятелен администратор.

В договорните отношения следва да същестувува текстове, уреждащи защитата на лични данни регламентиращи отношения Администратор - Администратор. За въпроси относно уреждане на Вашите договорни отношения по отношение на защита на личните данни във връзка с дейността Ви като Хотелиер, Туроператор и Туристически агент може да се свържете с нас.