Търговско право

Създаване и промени в търговски дружества и кооперации, холдингови структури и междуфирмени споразумения за бизнес.

Отношения между партньори (съдружници, акционери, управленски екипи,  клиенти и доставчици).

Проучване на имущественото състояние и бизнеса на  лица.

Отношения с финансиращи организации (банки, държавни и европейски  фондове, нестопански организации).

Търговски и финансови обезпечения на  задължения.

Отношения с управленските екипи и персонала.

Съдействие на дейността на публични дружества и финансови институции.  

Отношения с длъжници и кредитори.

Договори и обезщетения: Изготвяне на всякакви договори, промени и прекратявания на договори.

Обслужване на парични задължения по договори, по записи на заповед и други: извънсъдебно и съдебно събиране на парични задължения, прехвърляне на вземания (цесии) и на задължения.