Счетоводни кантори и GDPR

 •  Всяка организация, която извършва дейност и събира, обработва и съхранява лични данни е задължена да приведе в съотвествие своята дейност с изискванията на Регламент /ЕС/ 2016/679 GDPR.

 

 • Няма предвидена възможност за неприлагане на Регламент /ЕС/ 2016/679 от определени субекти, независимо от това дали има или няма нает персонал.Търговски дружества, ЕТ или друга правноорганизационна форма с 1 лице в организацията също са длъжни за приложат изискванията на Регламента.

 

 • Водещ елемент е дали се събират, обработват и съхраняват лични данни или не.

 

 • НЯМА единица в правното общество, което да извършва дейност и да не е администратор и/или обработващ лични данни.

 

 • От 25.05.2018г. отпадна регистрацията на Администратор на лични данни в Комисия за защита на лични данни и вместо това се въведе ЗАДЪЛЖЕНИЕ за въвеждане и изпълнение на Регламент /ЕС/ 2016/679 във всяка съществуваща организация и новорегистрирано дружество.

 

 • С Регламент /ЕС/ 2016/679 се въведоха по-високи размери на глобите, които ще се налагат при неизпълнение, които са до 4 % от годишния оборот за предходната финансова година.

 

 • От 25.05.2018г. за всяка организация независимо от наетите лица, за да развива дейност има 3 минимални задължителни дейности:

 

1.Счетоводно обслужване

2.Обслужване от Служба по трудова медицина

3.Въвеждане и изпълнение на Регламент /ЕС/ 2016/679

 

 •  Счетоводните кантори са Администратори и Обработващи лични данни, поради което не могат да бъдат консултанти на своите клиенти за Въвеждане и изпълнение на Регламент /ЕС/ във връзка с Принцип за конфликт на интереси.

 

ЛИЧНИ ДАННИ са всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице.

Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Лични данни включват:

 1. собствено име и фамилия;
 2. домашен адрес;
 3. имейл адрес, като например име.фамилия@дружество.com;
 4. номер на картата за самоличност;
 5. данни за местоположение (напр. функцията за данни за местоположение на мобилен телефон)*;
 6. адрес на интернет протокол (IP);
 7. идентификационен номер на „бисквитка“; рекламния идентификатор на вашия телефон;
 8. данни, съхранявани от болница или лекар, които биха могли да бъдат символ, който уникално идентифицира дадено лице.

Поискайте нашата специална оферта за въвеждане на Регламент /ЕС/ 2016/769 GDPR за Счетоводни кантори и техните клиенти

 

ПОИСКАЙ Оферта за дружество с персонал:

1 служител

До 5 служителя

До 10 служителя

До 50 служителя