Работодателят няма право да съхранява копие на лична карта на работник или служител

Работодателят е Администратор на лични данни, като по отношение на работниците и служителите съхранява за всеки един работник или служител Трудово досие във връзка с чл.128б от Кодекс на труда.

Досието се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.

Трудовото правоотношение започва със сключване на трудовия договор, за който с НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор са определени документите, които следва да се представят и които Работодателят /Администратор/ има право да изисква:

1. документ за самоличност, който се връща веднага;

2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

3. документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

6. разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години.

Наредбата определя документът за самоличност да се представи и върне веднага, без възможност за копиране и съхранение на копие.

В този смисъл е и изричната практика на Комисия за защита на личните данни РЕШЕНИЕ № 10313/10г., 19.05.2011г.

За всички други документи се предоставя копие или оригинал, които се съхраняват от Работодателя /Администратор/ и са част от Трудовото досие. Изискване представянето и на други документи извън посочените, е допустимо и е задължително тяхното представяна ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт.

Нормата е императивна и не допуска изискване представяне на други документи, по преценка на Работодател /Администратор/, ако не са нормативно изисквани. Непредставяне на поискани други документи, които не са нормативно определени, не е основание за невъзникване на трудовото правоотношение. 

Забраната за съхраняване на копие от документ за самоличност важи и за Обработващите лични данни /счетоводни къщи/, които обслужват по договор Работодателя /Администратор/ и съхраняват Трудовите досиета на работниците и служителите на администратора.

При наличие на копия на документи за самоличност в Трудовите досиета на работниците или служителите, които се съхраняват от Работодателя /Администратор/ или Обработващите лични данни, същите следва да се унищожат във връзка с процедурите на Администратора за унищожаване на лични данни.