ПОСТОЯНЕН ДОСТЪП НА МВР ДО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ИЗВЪРШВАНО ОТ ОБЩИНИТЕ

ПОСТОЯНЕН ДОСТЪП НА МВР ДО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ИЗВЪРШВАНО ОТ ОБЩИНИТЕ

В национлното законодателство не е налице правно основание за предоставяне на Районни управления на МВР постоянен и неограничен достъп до системата за видеонаблюдение на Общините.

Нормативна уредба допуска предоставянето само на конкретни записи или на ограничен във времето достъп, свързан с осъществяване единствено на полицейските правомощия, вкл. при условия на неотложност, както и изискан по надлежния ред, като същият се реализира съгласно критерии като напр. дата, час, местоположение и пр.

Общините извършват видеонаблюдение във връзка с приложение на Регламент (ЕС) 2016/679.

Районните управления на МВР обработват получените записи от видеонаблюдение във връзка с приложение на Директива (ЕС) 2016/680 .

Общините и органите на МВР обработват видеозаписите за различни цели и на различни правни основания като самостоятелни администратори.

 

 

 

Със свое СТАНОВИЩЕ рег. № ПНМД-01-31/2022 г. Комисия за защита на лични данни даде по искане на Община Смолян отговор следните въпроси, отговори са относими за всички Общини в Р.България

 

Въпросите:

1. Може ли Община Смолян да предостави постоянен достъп на Районно управление - Смолян до системата за видеонаблюдение?Ако, отговорът е да - какво е правното основание? Ако, отговорът е не - какво е правното основание?

2. Налице ли са изключенията по чл. 2, т. 2, буква „г“ от ОРЗД?

3. В случая кой нормативен акт е приложим - ОРЗД или Директива (ЕС) 2016/680?

4. Какъв би следвало да е редът за предоставяне на записи от видеонаблюдение? Дали да остане такъв, какъвто е към настоящия момент или е необходимо да се извършат промени в него?

5. В случай че бъде предоставен искания постоянен достъп, какво качество ще има Районно управление - Смолян – обработващ лични данни или не?

6. Как би следвало да се уреди обработването на лични данни между Районно управление - Смолян и Община Смолян – с договор или с друг правен акт, който да е задължителен за обработващия?

7. Какъв би бил подходящия начин администраторът на лични данни да осъществява контрол върху извършените действия от Районно управление – Смолян?

8. Какви мерки следва да се предприемат от администратора, така че да защити записите от копиране и сваляне?

 

В своето Становище КЗЛД много детайлно и в пълнота отговоря следното:

 

1. Прегледът на относимото законодателството (НПК, ЗМВР и ЗМСМА) показва, че към настоящия момент не е налице правно основание за предоставяне на искания от РУ - Смолян постоянен и неограничен достъп до системата за видеонаблюдение на Община Смолян.

 

2. Действащата нормативна уредба допуска предоставянето само на конкретни записи или на ограничен във времето достъп, свързан с осъществяване единствено на полицейските правомощия, вкл. при условия на неотложност, както и изискан по надлежния ред, като същият 6 се реализира съгласно критерии като напр. дата, час, местоположение и пр. Тези критерии способстват за гарантиране на принципите за ограничение на целите и свеждане на данните до минимум по чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и отговарят на изискванията за разкриване на данни, заложени в съобр. 22 на Директива (ЕС) 2016/680.

 

3. Видеонаблюдението, извършвано от Община Смолян, попада в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679, докато обработването на получените от органите на МВР, в качеството им на компетентен орган по смисъла на чл. 42, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) видеозаписи, попада в приложното поле на Глава VIII от ЗЗЛД, с която са въведени изискванията на Директива (ЕС) 2016/680 в националното ни право.

 

4. Община Смолян и органите на МВР обработват видеозаписите за различни цели и на различни правни основания, което обуславя и ролите им на самостоятелни администратори. Правоотношението „администратор – обработващ лични данни“ в тази хипотеза е неприложимо, тъй като органите на МВР не обработват данните от видеозаписите по възлагане и от името на Община Смолян, а ги обработват за нуждите на упражняване на своите правомощия, предоставени им със закон.

 

Приложение и изпълнение на националното и европейското законодателство по отношение защита на личните данни изисква и съблюдаване на Становища и Решения на местните органи по защита на лични данни на територията, на която се извършва обработка на личните данни.

 

Препоръчваме администраторите – Общински администрации да се запознаят с изложеното в настоящата статия и приведат достъпа до осъществяваното от тях видеонаблюдение в съответствие със СТАНОВИЩЕ рег. № ПНМД-01-31/2022 г. На Комисия за защита на лични данни.

 

За въпроси и консултации за въпроси, касаещи защита на личните данни, може да се обърнете към Правна къща „ТИАМО ЛЕКС“, в която работят юристи с дългогодишен опит. Правна къща „ТИАМО ЛЕКС“ предоставя услугата Длъжностно лице по защита данни на абонамент.

 

тел.0885135387, 0877257875

e-mail: tiamolex@abv.bg

www.tiamolex@abv.bg

гр.София, бул.“Васил Левски“ №100Б, ет.2, ап.12