ЛИЧНИ ДАННИ И КАРТИ "Multisport"


       1.Администратор - работодател на лични данни, може да предостави лични данни на свои служители на дружеството, предлагащо услугата „Multisport“ карта, при наличие на изрично изразено съгласие от тяхна страна по смисъла на чл. 6, § 1, б. „а“ вр. с чл. 4, т. 11 от Регламент (ЕС) 2016/679.

2.Допустимо е ползватели на услугата да бъдат и трети лица, напр. съпрузи и деца на служителя, като по отношение на техните лични данни също следва да се прилага съгласието като основание за законосъобразност на обработването.

3.Работодателят и дружеството, предлагащо „Multisport“ услугата,  обработват личните данни за различни цели, съхраняват ги за различни срокове, предават ги на различни получатели, прилагат различни технически и организационни мерки за защита и т.н., същите се явяват самостоятелни администратори на лични данни, съответно не попадат в хипотезата на отношения администратор – обработващ по смисъла на чл. 28 от Общия регламент.

4.При обработване на личните данни и двете дружества следва стриктно да спазват задължението си за предоставяне на информация по реда на чл. 13 и чл. 14, в съответствие с изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Работодателят предава лични данни на служители на дружеството, предлагащо „Multisport“ услугата, извършва действие по допълнително обработване на лични данни за цели, различни от първоначалните (за целите на трудовото правоотношение).

 С оглед на факта, че услугата „Multisport“ е придобивка с незадължителен характер за служителите, най-логично е като основание за предаване на личните данни на фирмата, предлагаща услугата, да се използва „съгласие“ по смисъла на чл. 6, § 1, б. „а“ вр. с чл. 4, т. 11 от Общия регламент.

В случая служителите имат истински и свободен избор, а също така и възможност за отказ от услугата, без това да доведе до неблагоприятни последици за тях в рамките на трудовото правоотношение / арг. съобр. 42, последно изречение от Общия регламент/. Договорното основание не следва да е приложимо с оглед на факта, че служителите (субекти на данни) не са страна по договора между работодателя и фирмата, предлагаща „Multisport“ услуга.

В тези облигационни отношения служителите разполагат с директното право да изискват изпълнение на договореното в тяхна полза, но не и да претендират разтрогване или изменение на договора, следователно не са част от процеса на доброволното волеизявление (съгласие) за сключване и определяне условията на договора, включително и по отношение на обработката на лични данни.

Разпоредбата на чл. 272 от Кодекса на труда (КТ), респ. чл. 72 от Закона за държавния служител (ЗДСл), съгласно която без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за изчерпателно изброените случаи, сред които не попада удръжката за „Multisport“ карта.

Възможни са различни отклонения в зависимост от регулирането на отношенията в договора между дружеството, предлагащо „Multisport“ услугата и работодателя, като плащането на цената на услугата може да се разпределя между работодател и служител или да се поема изцяло от служителя или работодателя.

Допустимо е ползватели на услугата да бъдат и трети лица, напр. съпрузи и деца на служителя. Техните лични данни също следва да се обработват на основание съгласие.

 

 

Становище на Комисията за защита на личните данни рег. № ндмспо-17-949/28.11.2018 г.