Как ще поевтинеят жилищните имоти?

 

 

 

Продажната цена на жилищните имоти /в строеж-ново строителство/ не е просто определена стойност от строителя/инвеститор, воден от мисълта "Толкова искам да спечеля-на тази цена ще продавам!"

90 % от купувачите са на мнение, че цените на имотите в строеж-ново строителство са високи, като голяма част от този процент считат, че цените на този сегмент имоти ще поевтинеят без да посочват конкретна причина освен "Рецесия" и "Имотен балон".

Цената на 1 кв.м. площ се формира от много елементи:

1.Цена на терен за сградата

2.Размер на държавни и общински такси, дължими в целия процес на строителство

3.Цена на проектна документация и надзор по време на строителството

4.Размер на работна заплата 

5.Размер на данъчно-осигурителни задължения

6.Цена на материали

7.Цена на ел. енергия

8.Цена на транспортни разходи

За кой от посочените елементи /без същите да са изчерпателно посочени/ в национален или световен мащаб е планирано намаляване?

Цената на терените как ще поевтинее, като липсата на годни за строителство терени се увеличава все повече по различни причини:

        = много собственици и липса на постигане на съгласие за продажба

        = висок процент обезщетение

        = съдебни производства

        = реституционни претенции

        = липса на влязъл в сила градоустройствен план

        = фактическа липса на територии в конкретни райони

        = липса на отреждане на нови територии за нови жилищни квартали

Държавни и общински такси - Няма данни за подготвени и внесени предложения за намаляване 

Цена на проектна документация и надзор по време на строителството - Цената не е държавно регулирана и същата се увеличава водена от същите пазарни принципи, с които се увеличават всички други цени на услуги

Работна заплата - Кой очаква намаляване на работната заплата като държавна политика?Нали същите тези купувачи в своята трудова дейност търсят и желаят увеличение на възнаграждението?Как само в сектора на строителството да се очаква намаление на работната заплата?Същият този сектор е и със съществен недостиг на работна ръка.

Данъчно-осигурителните задължения са приоритет на държавно регулиране.Строителят/инвеститор не е страна в процеса на формиране размера на задълженията. И същевременно как ще се намали данъчно-осигурителното задължение при увеличение на работната заплата?

Цената на материали се влияе и покачва от всички световни проблеми и кризи, като в последните 3 години не само не свършват, но се и застъпват - COVID_19, война. Ако някой очаква цената на материалите да поевтинеят на нивата от преди пандемията и това да доведе до намаляване на цената на кв.м. жилищна площ за имоти в строеж-ново строителство, може да изчака покупка на имот.

Цена на ел. енергия и транспортни разходи - отново стойността не е в регулацията на строителя/инвеститор, както и не се очертават драстични промени на достигнатите нива.

В крайна сметка всички купувачи търсят качествено строителство на добро място!

Качествено строителство без качествени материали, без квалифицирана работна ръка, която да го изпълни не съществува!

Психологическата нагласа за очакване намаляване на цената на имот в строеж/ново строителство трябва да премине през реален отговор кой елемент от цената ще поевтинее и какъв е процентът на този елемент в общата цена!