Длъжностно лице по защита на данни /ДЛЗД/ на абонамент

1.Изпълнява функциите на ДЛЗД във връзка с т.7 от Насоки за длъжностни лица по защита на данните на Работна група за защита на лични данни по чл.29

2.ДЛЗД извършва предвидените в чл.39 Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните):

- Информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;

- Наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;

- При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката; - Сътрудничи с надзорния орган Комисия за защита на лични данни;

- Действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси.

Посочените задължения са минимално определени, като ДЛЗД изпълнява определените функции, действия и задължения посочени в Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Работната група по чл. 29 (след 25.05.2018 г. – на Европейския комитет по защита на данните), както и конкретни възложени от Администратора. Възложените задачи следва да произтичат и да са във връзка с отговорностите на ДЛЗД, както и да не нарушават Принцип на независимост и избягване конфликт на интереси по смисъл на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните).

Ползвайте услугите на външен за Администратора Длъжностно лице по защита на данни. Администраторът носи отговорността и санкцията, при доказана формалност при назначаване, нарушен Принцип на независимост и конфликт на интереси, която е равнозначна на липса на ДЛЗД и нарушение на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните).