Вещно право

Сделки с недвижими имоти (предварителни договори, ипотеки, наследства, доброволни делби, предоставяне на терени за строеж срещу собственост на обекти в строежа).

Снабдяване с нотариални актове за собственост.

Проучване на имущественото състояние на лица.

Решаване на  проблеми на етажната собственост и на държавната и общинската  собственост.

Решаване на административни проблеми на собствеността – кадастър, устройствени планове и регулация, промяна на предназначение на  терени, разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация на строежи.  

Съдействие за решаване на казуси за: собственост, съсобственост и етажна собственост; владение;  имотни граници; освобождаване на имот; обезщетения свързани със съсобственост  върху имоти; жалби срещу актове и наказателни постановления, свързани със  строителството, предназначението и ползването на имоти.