Административно право

Съдействие и решаване на казуси при взаимоотношения с държавни и общински администрации:

Получаване на всякакви документи (разрешения и лицензи, становища, удостоверения, регистрации, скици и др.), искания за административни действия.

Жалби пред  администрацията.

Защита срещу административни актове, наказателни  постановления, действия и бездействия на администрацията.

Обезщетения за  незаконни актове, действия и бездействия на администрацията.