Не подценявайте Длъжността Длъжностно лице за защита на данни DPO!!!

ДЛЗД не е формална фигура в процеса на защита на лични данни и същевременно не трябва да се отнасяте към нея проформа.
Защо трябва да изпълните задължението реално?

        1.ДЛЗД е независимо и същевременно  трябва да притежава знания да Ви консултира.Кой Ваш служител е независим от Вашите решения?
         Разгледано в контекстта на Субординацията, която е основен принцип в трудовоправните отношения, няма длъжност, която:
-да не определя политика за обработване на лични данни
-да не определя цели за обработка на лични данни
-да е независима от Вашите решения
 
         Ще решите, че ще определите служител от средно или ниско ниво да съвместява тази длъжност.Но как ще докажете, че служителят има екпертни знания да Ви консултира и контролира?Той е от ниво, което не му позволява да познава процесите и процедурите, той е в трета или по-ниска степен на субординаци/подчиненост/ и същевременно ще се отчита на най-висшия ръководен персонал!!!!!
       Как ще формулирате вътрешните връзки и къде ще се намира в структурата на длъжностите?
      Европейското законодателство борави в терминология, която е по-обща за нашето законодателство и нейното прилагане изисква съобразяване с много национални норми, т.к. при устновяване неизпълнение се прилагат всички национални норми, които са били съотносими към приложение на Европейската норма и които не са в противоречие с нея.
 
       2.Вие като Администратор носите отговорността за правилността на назначението на ДЛЗД и неговата бутафорност води до липсата на ДЛЗД, незавимо от фиктивното Ви възлагане изпълнение на задълженията.
 
       3.ДЛЗД не може да бъде санкционирано от Вас поради неизпълнение на Ваши нареждания във връзка в GDPR, т.к. той е Ваш консултант и контрольор.Как ще съвместява длъжност по която може да бъде наказан за неизпълнение на Ваши нареждания и същевременно не подлежи на санкция за това, че е независим и се отчита пред Висшето ръководство?
 
   Изпълнете със съдържание задълженията на ДЛЗД като ползвате външно за дружеството ДЛЗД, с което договорите отговорностите, като при неизпълнение прекратите ползването на услугата.
 
        ДЛЗД не следва да е постоянно в дружеството, а следва да имате постоянен контакт за помощ и консултация.
 
        Вие носите отговорността и санкцията, при доказана формалност при назначаване, която е равнозначна на липса на ДЛЗД и нарушение на GDPR.


Материалът се ползва със закрила на Закон за авторското право и сродните му права, всяко използване на материала или част от него се извършва след изричното писмено съгласие на „ТИАМО 25“ ЕООД и при посочването на линк към оригиналния материал.