КОЙ ОПРЕДЕЛЯ КОЙ, КОЙ Е - АДМИНИСТРАТОР ИЛИ ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИ ДАННИ?

"Участниците в търговския и гражданския оборот, вземайки предвид своята дейност, както и приложимото спрямо нея законодателство, следва сами да определят какви са техните правоотношения във връзка с обработваните от тях лични данни – самостоятелни администратори, администратор и обработващ по смисъла на чл. 28 или съвместни администратори по чл. 26 от Общия регламент.

Техният избор следва да гарантира не само формално, но и по същество съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и съответно ефективна защита на правата на субектите на данни.

Също така, следва да се има предвид, че предоставянето на услуги, при които обичайно се обменят лични данни между възложителя и изпълнителя, не води автоматично до възникване на правоотношение между администратор и обработващ по смисъла на чл. 28 от Регламента."

Съгласно Становище от 11.01.2019 г. на КЗЛД рег. № НДМСПО-01-1174/10.12.2018 г.