ЛИЧНИ ДАННИ И ВИДЕОИЗЛЪЧВАНЕ НА ЖИВО (LIVESTREAMING) НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ЧРЕЗ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРИСЪСТВАЩИ ГРАЖДАНИ

      

      „Излъчването на живо (livestreaming) на открито заседание на общинския съвет чрез мобилните устройства на гражданите, участващи в него, би могло да се разглежда като обработване на лични данни в изпълнение на задача от обществен интерес /арг. чл. 6, § 1, б. „д” от ОРЗД/ в контекста на прилагане на принципите за откритост и достъпност, въз основа на които органите на местното самоуправление упражняват своите функции.

        Допустимо и удачно е в правилника за организацията и дейността на общинския съвет да се предвидят конкретни правила за извършване на видеозаписи и излъчване на живо на откритите му заседания.“

      Правен анализ:

Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) урежда реда и условията за функциониране на органите на местното самоуправление и местната администрация.

Местното самоуправление е израз на правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност/арг. чл. 17 от ЗМСМА/.

Също така, органите на местното самоуправление и подпомагащата ги общинска администрация следва да осъществяват своята дейност при спазване на принципите за откритост и достъпност, прогласени в чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за администрацията (ЗА), който се прилага субсидиарно и за тях /арг. чл. 1, ал. 3 от ЗА/. Разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗМСМА предвижда, че заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити, като по изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.

Откритото заседание е израз на публичното начало при осъществяване на функциите на органите на местното самоуправление.

Съгласно ал. 2 гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места. Те имат право да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /арг. чл. 28, ал. 3 вр. с чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА/.

Материалният обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД) предвижда, че той се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни, които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни /арг. чл. 2 от ОРЗД/.

От друга страна, извън материалния обхват на регламента остават дейности по обработване на лични данни от физическо лице в рамките на изцяло лични или домашни занимания, при условие че нямат връзка с професионална или търговска дейност /арг. чл. 2, § 2, б. „в” вр. със съобр. 18 от ОРЗД/.

Съгласно чл. 4, т. 2 от ОРЗД „обработване” на лични данни означава „всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.”

Във връзка с горепосоченото, несъмнено излъчването/предаването на заседанията на общинския съвет чрез мобилните устройства на присъстващите граждани представлява действие по обработване на лични данни, чрез което се разпространява образ и/или звук на лицата, участващи в заседанието.

Видео стриймингът е метод за предаване на данни чрез интернет, като същият е насочен към неопределен кръг от лица, които могат да ги достъпват.

Технически възможно е наред с излъчването на живо да се прави едновременно и видеозапис, който може да се съхранява в самото устройство или в „облачно” пространство.

С оглед на факта, че общинският съвет разглежда въпроси от местно значение, както и при отчитане на принципите, при които функционира (откритост, достъпност и публичност), може да се направи извод, че излъчването на живо на негово открито заседание чрез мобилните устройства на гражданите, участващи в него, би могло да се приеме като обработване в изпълнение на задача от обществен интерес /арг. чл. 6, § 1, б. „д” от ОРЗД/, което е едно от алтернативните основания за законосъобразност на обработването на лични данни.

В тази връзка, следва да се отчита и обстоятелството, че вече има утвърдена практика в Република България за видео стрийминг на заседания на публични органи, напр. на Столичен общински съвет, Висш съдебен съвет и др. В същото време, с оглед гарантирането на необходимите условия за ефективна работа на органите на местно самоуправление, допустимо и удачно е в правилника за организацията и дейността на общинския съветда се предвидят конкретни правила, като напр. предварително уведомяване от гражданите за извършване на видеозаписи и излъчване на живо на откритите му заседания.

В допълнение, извършването на видеозапис (без излъчване на живо) от гражданин по време на открито заседание на общинския съвет и последващото му ползване единствено за негови лични и домашни нужди, следва да се квалифицира като дейност извън материалния обхват, предвиден в чл. 2 на ОРЗД.

 

Становище на Комисията за защита на личните данни рег. № ндмспо-01-8/04.01.2019 г.