ЛИЧНИ ДАННИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

При видеонаблюдение е забранено използване на Камери за лицево разпознаване в училище.

Целта при използване на лицево разпознаване не отговаря за задължителните изисквания на Общия регламент за законосъобразност и пропорционалност на обработването на лични данни.

Комисията за защита на лични данни изчерпателно в своето последно Становище от 21.12.2018 г. дава правна регламентация при какви условия и цели може да се извършва видеонаблюдение в училищата и защо камерите за лицево наблюдение не могат да бъдат монтирани на входно-изходни точки в училищата и свързвани с електронен дневник.

Становището детайлно разглежда темата за „биометричните данни“ при заснемане:

Общият регламент забранява обработването на специални категории лични данни, сред които са и „биометрични данни“, освен в случаите, когато е налице някое от изрично посочените изключения по чл. 9, параграф 2 от Регламента. Евентуално приложима хипотеза в разглеждания казус би могла да бъде тази по чл. 9, пар. 2, б. „ж“ - обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на основание правото на Съюза или правото на държава членка, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните. Прагът за обосноваване на пропорционалността на обработване на чувствителни данни е още по-висок, когато субектите на данни са деца, какъвто е и конкретния случай.

Монтирането на входно-изходни камери за лицево разпознаване, свързани с електронния дневник на училището, има за цел превенция и ефективен контрол на отсъствията по неуважителни причини на учениците и в по-общ план превенция на ранното отпадане на учениците от образователната система, преодоляване случаите на фиктивно записани ученици, както и рационалното и законосъобразно разходване на финансов ресурс за образование.

Свързването на камери за лицево разпознаване с електронния дневник на училището предполага подобна хипотеза на автоматизирано решение.  За да е допустимо то трябва да е предвидено в законодателството или да се основава на изричното съгласие на субекта на данните, респективно на неговия родител или настойник.“

В заключение в Становището е посочено, че

„Обработването на лични данни чрез монтирането на входно-изходни камери за лицево разпознаване, свързани с електронния дневник  противоречи на задължителните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 за законосъобразност и пропорционалност, по-специално на чл. 5, чл. 9 и чл. 22 от Регламента.

 Постигането на целта по превенция и ефективен контрол на отсъствията по неуважителни причини на учениците  следва да се реализира с други способи, които не изискват обработване на специални категории лични данни.“

В контекста на практиката на Комисия за защита на лични данни и приетите решение във връзка с видеонаблюдението в училища и детски градини може да се направи извода, че:

1.   Допустимо е извършването видеонаблюдение в общите помещения и дворните пространства, което да гарантира безопасността на децата и учениците при игри, занимания и в свободното им време. Такова наблюдение е допустимо единствено да бъде приложено за местата на заниманията, ако са отделени от местата за сън и почивка, и в общите части на сградата.

2.   недопустимо извършването на видеонаблюдение в помещения за сън, в санитарните помещения, в помещенията за почивка и лична хигиена на децата, тъй като с наличните устройства в тези помещения не се дава право на децата на уединение и запазване на личното им достойнство, както и представлява нарушение на правото на неприкосновеност на личността.

3.   нормативна законосъобразна предпоставка за видеонаблюдение  -  чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно: чл. 6, пар. 1, буква г) – обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на субекта на данните или на друго физическо, както и чл. 6, пар. 1, буква д), предл. първо - обработването е необходимо, за изпълнение на задача от обществен интерес.  

4.   Администраторите на лични данни задължително следва да уведомят родителите/настойниците на децата и малолетните ученици, както и непълнолетните ученици чрез информационни табели, поставени на видно място, за използването на технически средства за видеонаблюдение и контрол за изпълнение на  чл. 32, ал. 2, предл. първо от Конституцията на Република България „никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без неговото знание“.

5.   Администраторите на лични данни е необходимо да отчетат задълженията и отговорностите си, произтичащи от разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679

6.   Администраторите изготвят документация, в която посочат лицата, които ще осъществяват видеонаблюдението и ще имат достъп (локален и отдалечен такъв) до видеокадрите и записите от системите за видеонаблюдение, ясното обозначаване на обхвата на заснемане и зоните, в които ще се използват техническите средства за наблюдение, както и данни за връзка с администратора.

7.   При видеонаблюдение е забранено използване на Камери за лицево разпознаване в училище и свързване с електронния дневник.

 

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

1.Администраторите да прегледат Политиката за видеонаблюдение, която е част от документацията, с която е въведен и изпълнява Регламент /ЕС/ 2016/679, като при необходимост утвърдят Версия 2 на Политика за видеонаблюдение, в която изрично посочат, че видеонаблюдението се извършва без използване на камери за лицево разпознаване.

2.Във връзка със задължителното уведомяване чрез информационни табели – да се добави текст към информационната табела, в който се посочи, че „не се използват камери за лицево разпознаване“. В противен случай субектът няма да е информиран за вида техническо средство, което се използва и при липса на изрично информиране, би могло да се предложи, че се използват камери от различен вид,  част които не е разрешено в училища и детски градини. Примерен текст на информационна табела, може да свалите от приложения файл към статията.