СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ИЗИСКВАЩИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ, ПРИЕТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 35, ПАР. 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ /ЕС/ 2016/679

 

1. Мащабно обработване на биометрични данни за целите на уникалната идентификация на физическо лице, което не е спорадично.

2. Обработване на генетични данни с цел профилиране, което поражда правни последици за субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен.

3. Обработване на данни за местоположение с цел профилиране, което поражда правни последици за субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен.

4. При невъзможност за предоставяне на информация на субекта на данни по чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 или ако предоставянето на тази информация изисква несъразмерно големи усилия, или има вероятност да направи невъзможно, или сериозно да затрудни постигането на целите на обработване, когато това е свързано с мащабно обработване на данни.

5. Обработване на лични данни, осъществявано от администратор с основно място на установяване извън ЕС, когато определеният за негов представител в ЕС е разположен на територията на Република България.

6. Редовно и систематично обработване, при което предоставянето на информацията по чл. 19 от Регламент (ЕС) 2016/679 от администратора на субекта на данни е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

7. Обработване на лични данни на деца при пряко предлагане на услуги на информационното общество.

8. Осъществяване на миграция на данни от съществуващи към нови технологии, когато това е свързано с мащабно обработване на данни.