ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ до Работодател и GDPR

ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ ДО РАБОТОДАТЕЛ, като трето задължено лице и Регламент /ЕС/ 2016/679

 

1.Запорното съобщение е бланка образец съгласно Наредба №7 от 2008г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс и съдържа лични данни.

 

2.Личните данни следва да се обработват с конкретна цел, ползването има следва да се извършва ограничено за целите, за които се обработват, както и да се гарантира запазването им и ограничи достъп на трети лица.

 

3.Съгласно Становище 04/2007 на Работна група по чл.29 "лични данни" са:

- всяка информация

- свързана с

- идентифицирано или подлежащо на идентификация

- физическо лице

 

Съгласно Становището идентификационен номер, чрез който може да се направи връзка с лицето също са лични данни.

Във връзка с Наредба № 4 от 6 февруари 2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители номерът на изпълнителното дело е идентификационен номер, който е "уникален" т.к. съдържа информация за ЧСИ, номер на дело и година. В регистрите на частните съдебни изпълнители съществува едно единствено дело от съответната календарна година, което е свързано с конкретен длъжник, номерацията на делата не се повтарят, не се дублират.

Спазвайки Становището "идентификационен" номер на изпълнителното дело попада в първи елемент "всяка информация" за конкретно физическо лице и е лични данни.

Във връзка с на Регламент /ЕС/ 2016/679 и Становищата на Работна група по чл.29 , Администратор /Работодател/, който е трето задължено лице при получено Запорно съобщение следва:

1.Да се изготви Отговор на Запорно съобщение, който се използва при получено запорно съобщение и се изпраща на ЧСИ в седемдневен срок от получаването /с изменение на ГПК от бр.86/2017 г. на ДВ, срокът за отговор е променен от три на седемдневен/.Текстът трябва да е  съобразен със Становище 03/2013 относно ограничаване на целите на Работната група за защита на данните по чл.29 – предоставяне на лични данни във връзка с целта.

2.При конкретен проблем, следствие на който не може да се изготви отговор, отговорът може да се изготви със съдействие на юрист, без разкриване на лични данни от запорно съобщение.

3.Отговорът се изготвя от служители, на които е възложено поддържане на Регистър Персонал и Регистър Запорни съобщения в изпълнение на Процедура за поддържане на Регистър на Запорни съобщения.  

4.Файлът, който е използван за изготвяне на отговор на Запорно съобщение се защитава с цел ограничаване достъп до лични данни на трети лица.

 

Основанието за обработка на лични данни е изпълнение на законово задължение, поради което не е необходимо съгласие на длъжник/работник или служител/ за изготвяне на отговор до ЧСИ при условията на чл.508 от ГПК.

 

При въпроси може да се обърнете към нас на тел. 0877735374, 0899233235 или e-mail: tiamolex@abv.bg за съдействие за изготвяне на Процедура за поддържане на Регистър на Запорни съобщения и Отговор на запорно съобщение във връзка с Регламент /ЕС/ 2016/679.