УКАЗАНИЯ до всички физически и юридически лица НА СРЗИ от 20.03.2020г.

УКАЗАНИЯ НА СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ от 20.03.2020 г . във връзка с Препоръки на Национален оперативен щаб

Преустановяват се:          

      1. Посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях.

На ресторанти и заведения за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарнохигенните изисквания.

Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. 

1а. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не  е забранено извършването на дейност по точка 1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от  най- малко 1- 1,5 м. между лицата“. 

2. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други). 

Услугите, предлагани в бръснарски, фризьорски и козметични салони, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото да се извършват при стриктен здравно-хигиенен режим /3-4 кратен/. Дейностите да се извършват след предварително записване на час на ​посещение.

Графикът да е изготвен така, че да осигурява само по един посетител на работно място, без предварително изчакване.  

 

3. Всички юридически лица в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност следва да въведат дистанционна форма на работа за служителите си.

Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, лични предпазни средсва.              

4. Препоръчва се:                

- да не се допускат лица с прояви на остри заразни заболявания.              

- да се осигури дезинфекция на помещенията с дезинфектанти, разрешени от Министерство на здравеопазването минимум 4 пъти дневно в зависимост от продължителността на работния ден ( на всеки 2 часа).              

- общи пространства и всички често докосвани повърхности

дръжки на кошници и колички за пазаруване, парапети, дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори, банкомати и вендинг автомати) да се дезинфекцират регулярно.              

- проветряване на помещенията да се извършва поне на всеки 2 часа.              

- при осъществяване на транспорт на стоки по домовете да се осигури задължителна дезинфекция и лични предпазни средства. 

 - да не се допуска струпване на групи от хора вътре в обектите, по щандове и каси, като се проследява разстоянието между хората  да бъде минимум 1,5-2 метра.               

- в пространството отвън пред обекта да не се допуска струпване на хора, като разстоянието между хората да е минимум  1,5-2 метра един от друг.              

- да не се допуска консумация на храни и напитки както вътре, така и извън обекта.