АКТУАЛНИ СРОКОВЕ ПО НАРЕДБА № Н-18/2006 г. (ДВ, бр. 9/2020 г.)

31 ЮЛИ 2020 Г.

ЛИЦАТА, ИЗПОЛЗВАЩИ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ - НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЛИ НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС, ТРЯБВА ДА ПРИВЕДАТ ИЗПОЛЗВАНИЯ ОТ ТЯХ СОФТУЕР В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ДА СМЕНЯТ ИЛИ МОДИФИЦИРАТ ФИСКАЛНИТЕ СИ УСТРОЙСТВА ДО 31 ЮЛИ 2020 Г.

ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН И НЕ ИЗПОЛЗВАТ ДРУГ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, ОСВЕН СОФТУЕРА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, СА ДЛЪЖНИ ДА ПРИВЕДАТ ДЕЙНОСТТА СИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА НАРЕДБАТА В СРОК ДО 31 ЮЛИ 2020 Г.

ЛИЦАТА, РЕГИСТРИРАЩИ И ОТЧИТАЩИ ПРОДАЖБИТЕ С ИАСУТД, ПРИВЕЖДАТ ДЕЙНОСТТА СИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ТАЗИ НАРЕДБА В СРОК ДО 31 ЮЛИ 2020 Г.

ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ, ПРИВЕЖДАТ ДЕЙНОСТТА СИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ТАЗИ НАРЕДБА В СРОК ДО 31 ЮЛИ 2020 Г.

ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕЗИ ЛИЦА СА ВАЛИДНИ ДО 31 ЮЛИ 2020 Г.

ПРОИЗВОДИТЕЛ/РАЗПРОСТРАНИТЕЛ МОЖЕ ДА РАЗПРОСТРАНЯВА СОФТУЕР, КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ В НАРЕДБАТА, ДО 31 ЮЛИ 2020 Г.

ЛИЦАТА, ИЗБРАЛИ АЛТЕРНАТИВНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ ПРОДАЖБИ – СУПТО СЪС СТАНДАРТИЗИРАН ОДИТОРСКИ ФАЙЛ, ПРИВЕЖДАТ ДЕЙНОСТТА СИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА ДО 31 ЮЛИ 2020 Г.

ОТНОСНО ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ОТПЕЧАТВАНЕТО НА ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДО ПРИВЕЖДАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г., ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА СА ДЛЪЖНИ ДА ОТПЕЧАТВАТ ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ И ЗАПИС ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ И В КЛЕН ЗА ВСЕКИ ДЕН, ПРЕЗ КОЙТО В УСТРОЙСТВОТО СА РЕГИСТРИРАНИ ПРОДАЖБИ/СТОРНО ИЛИ СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ ОПЕРАЦИИ.

СЕРВИЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СА ДЛЪЖНИ ДА ОБНОВЯТ ВЕРСИЯТА НА ФЪРМУЕРА НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ФУ, ПРИ ВПИСАНА В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 10, АЛ. 9 НОВА ВЕРСИЯ НА ФЪРМУЕРА, В СРОК ДО 31 ЮЛИ 2020 Г.

1 АВГУСТ 2020 Г.

СЧИТАНО ОТ 1 АВГУСТ 2020 Г., КОГАТО ПЛАЩАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД, НА КЛИЕНТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ХАРТИЕН ИЛИ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ДОКУМЕНТ, СЪДЪРЖАЩ НАЙ-МАЛКО ИНФОРМАЦИЯ ЗА: НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ; ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ПО ЧЛ. 84 ОТ ДОПК НА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ; НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА/УСЛУГАТА, КОД НА ДАНЪЧНА ГРУПА, КОЛИЧЕСТВО И СТОЙНОСТ ПО ВИДОВЕ ЗАКУПЕНИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ОБЩА СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ И НАЧИН/И НА ПЛАЩАНЕ (ЧЛ. 26, АЛ. 1, Т. 1, 4, 7 И 8).

30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

ЛИЦАТА, ИЗПОЛЗВАЩИ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ, КОИТО СА СЕ ПРИВЕЛИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА ДО 31 ЮЛИ 2020 Г., ПОДАВАТ ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНИЯ ОТ ТЯХ СОФТУЕР В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.