Наемателите с префактуриране на ел. енергия също имат право на компенсация

Във връзка с правилното счетоводно отчитане на получените компенсации по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh са издадени Указания УК-3/29.12.2021 г. на Министър на финансите.

Компенсации следва да получат и всички "небитови клиенти", които нямат договор с търговец на ел. енергия и самостоятелна партида, като заплащат изразходваната ел. енергия на собственика на партидата чрез префактуриране.

В повечето случай, това е случаят, в който НАЕМАТЕЛ ползва обект, няма открита своя собствена партида, няма договор с доставчик на ел. енергия.Наемателят заплаща изразходената ел. енергия чрез отчитане с контролен електромер и префактуриране от НАЕМОДАТЕЛЯ.
В тази хипотеза, НАЕМАТЕЛЯТ има право на компенсация, съответстваща на изразходената ел. енергия, която НАЕМОДАТЕЛЯТ е задължен да прехвърли към НАЕМАТЕЛЯ, след получаване на компенсацията от Доставчика на ел. енергия.

Програмата включва периода 01.10.2021 г. - 30.11.2021 г., като компенсациите ще бъдат изплатени до 28.02.2022 г.

С текста на Указанията може да се запознаете в прикачения файл.

Наематели, които не са получили компенсации при префактуриране от Наемодатели/собственици на партидата за електрозахранване имат правото да поискат полагащата им се компенсация.Претендирането на компенсацията следва да е писмено с оглед възможността за доказване при последващо претендиране по съдебен ред.