НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 ТИАМО Консулт е част от Правна къща ТИАМО Лекс и е едно от направленията, осъществяващо сделки с недвижими имоти, фасилити и пропърти мениджмънт.

Опитът на служителите в сферата на недвижимата собственост е повече от 15 год.

Дейността включва:

  • Юридическо обслужване на инвеститори вкл. строители, включващо пълно правно и градоустройствено обследване на имотите, предмет на сделки;
  • Индустриална собственост – фасилити и пропърти мениджмънт на Складови и  Производствени сгради, в това число професионално отдаване на индустриални недвижими имоти;
  • Сделки със жилищни имоти;
  • Сделки с имоти, в процес на строителство;
  • Сделки с банкови имоти;
  • Преписки по Закон за устройство на територията и свързаните нормативни актове пред държавни и общински институции;
  • Реституционни преписки;
  • Земеделски земи и свързаните преписки по възстановяване на собствеността;
  • Преписки свързани с държавни и общински имоти.

„ТИАМО КОНСУЛТ“ подкрепя Европейския стандарт за услуги предоставяни от брокерите на недвижими имоти, БДС EN 15 733.