Информационен бюлетин - пощенски услуги във връзка с ДВ бр.53 от 2019 г.

 


 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН за ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

30.07.2019г.

Правна къща „ТИАМО ЛЕКС“

 

Изпращане на пратка с пощенски оператор от името на Юридическо лице след бр.53 от 2019 на ДВ

 

С измененията на Закон за пощенските оператори с бр.53 от 2019г. настъпиха важни промени във връзка с изпращане на пратки чрез пощенски оператор от името на Юридическо лице

                При подаване на пратката, освен данните за юридическото лице, следва да се предоставят идентификационни данни на упълномощеното физическо лице, което предоставя пратката на пощенския оператор.

                Идентификационни данни за физическото лице са три имена и ЕГН.

От промяната настъпва и друго важно задължение да юридическите лица, преди да ангажират своите работници или служители /упълномощените лица/ да предават пратки на пощенските оператори от името на юридическото лице:

                1.Представляващият юридическото лице следва да получи изрично писмено съгласие за предоставяне на данни на трети лица от своите работници или служители/ упълномощените лица/, че същите дават съгласието идентификационните им данни /трите имена и ЕГН/ да бъдат предоставени на пощенски оператор

                2.В Декларацията за съгласие за предоставяне на данни на трети лица изрично следва да е посочен Договорът с пощенския оператор, по силата на който се предоставят данните или при липса на договор дата на изричното упълномощаване. Причина за идентификация на правоотношението въз основа, на което се предоставят данните, е правото на работника или служителя да поиска заличаване на предоставените данни както по време на трудовото правоотношение, така и с неговото прекратяване.

                3.В Юридическото лице, което е предоставило данни за своите служители във връзка с чл.20 от Закон за пощенските услуги, следва в Общ регистър да посочи, че се предоставят данни на трети лица във връзка с регистър на упълномощените лица по Закон за пощенските услуги.

                Необходимостта от отчетност за предоставяне на лични данни на трети лица е във връзка с оперативността при прекратяване на взаимоотношенията с работника или служителя и задължението на представляващия юридическото лице да промени списък с упълномощените лица.

                4.Важно е да се отбележи, че упълномощените лица нямат право да „искат да бъдат забравени“ преди изтичане на сроковете по чл.38 ал.1 т.3 от ДОПК – „5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани“. При това специално условие следва при изготвяне на Декларацията съгласие за предоставяне на данни на трети лица, лицето /работник или служител/ изрично да бъде информиран, че право да бъдат изтрити данните и забравен може да се реализира след изтичане на сроковете по чл.38 ал.1 т.3 от ДОПК.

                5.Посочване в Длъжностната характеристика на работника или служителя, който изпраща пратки чрез пощенски оператор от името на юридическото лице, не е достатъчно основание за съгласие за представяне на лични данни и не освобождава работодателя от задължението да изиска изрично съгласие за предоставяне на данни на трети лица, вида данни, както и данни за правоотношението /данни за договор/.

                Длъжностната характеристика определя трудовите задължения на работника или служителя. Подписване на длъжностна характеристика, в която е посочено, че работникът или служителят ще изпраща пратки чрез пощенски оператор от името на работодателя /юридическо лице/ няма силата на „изрично съгласие за предоставяне на лични данни на трети лица“.

                Длъжностната характеристика е задължение на работодателя, регламентирано в чл.127 ал.1 т.4 от Кодекс на труда, тя е документ, които произтича от работодателя и се връчва  на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис. По своята правна същност Длъжностната характеристика регламентира волята на работодателя по отношение на уговорените трудови задължения с работника или служителя. Тя не произтича от работника или служителя, а се връчва на работника или служителя, без същият да има право на редакция.

Длъжностната характеристика е едностранен акт, който отразява воля на работодател, като връчване е с оглед оказване на уведомяване.

Волята на работника или служителя не е отразена в длъжностната характеристика, поради което задължения за изпращане на пратки от името на работодателя чрез пощенски оператор следва да е получено от работодателя изрично чрез Декларация за съгласие, в която е посочена изричната воля на работника или служителя.

                6.Неподписване на Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни на трети лица /пощенски оператори/ във връзка със съществуващи трудови правоотношение не може да бъде основание за прилагане на дисциплинарна отговорност и прекратяване на трудови правоотношения. Предоставяне на лични данни се извършва изрично с волята на притежателя на лични данни и не е основание за прекратяване на трудови правоотношения, когато предоставяне на лични данни не са основание за валидно трудово правоотношение. В конкретния случай трудовото правоотношение е между работник или служител и работодател/юридическо лице/, а пощенският оператор е трето лице, което не е страна по трудово правоотношение.

                7.Препоръчваме:

- Да се изготви списък с упълномощените лица, които предават пратки от името на юридическото лице на пощенския оператор, след изрично получено Съгласие от упълномощеното лице за предоставяне на лични данни на трети лица

-Списъкът да се утвърди със Заповед на работодателя /юридическото лице, от името на което се изпращат пратки/, която Заповед е датирана.

-Екземпляр от Заповедта заедно със съгласието на упълномощеното лице /работник или служител/ да се съхранява в личното трудово досие на работник или служител с оглед оперативност, като при промяна на трудовото правоотношение /отпаднали задължения за предаване на пратки/ или прекратяване на трудовите правоотношения, Списъкът се промени с отпадане на лицето, което е с променени трудови задължения или не е в правоотношения с юридическото лице, от името на което са изпращани пратки. Промененият списък се изпрати на пощенския оператор с достоверна дата на изпращане и получаване /лично предаване срещу подпис или изпращане в запечатан непрозрачен плик с обратна разписка/.

 

ВАЖНО: Пощенските оператори са самостоятелни администратори, които обработват лични данни на законово основание.

 

Определения:

„Пощенски оператори“ са лица, които извършват една или повече пощенски услуги и са регистрирани по законодателството на Република България, друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – чл.18 ал.1 от Закон за пощенски услуги

 

 

 

 Нашата мисия

История

Контакти

Намерете ни в: