АКТУАЛНИ СРОКОВЕ ПО НАРЕДБА № Н-18/2006 г. (ДВ, бр. 9/2020 г.)

31 юли 2020 г.

Лицата, използващи софтуер за управление на продажбите - независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, трябва да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания и да сменят или модифицират фискалните си устройства до 31 юли 2020 г.

Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 юли 2020 г.

Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 юли 2020 г.

Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 юли 2020 г.

Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 31 юли 2020 г.

Производител/разпространител може да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в наредбата, до 31 юли 2020 г.

Лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата до 31 юли 2020 г.

Относно задължението за отпечатването на дневен финансов отчет До привеждане на въведените в експлоатация фискални устройства в съответствие с новите изисквания, но не по-късно от 31 юли 2020 г., задължените лица са длъжни да отпечатват дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

Сервизните организации са длъжни да обновят версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ, при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия на фърмуера, в срок до 31 юли 2020 г.

1 август 2020 г.

Считано от 1 август 2020 г., когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информация за: наименование и адрес за кореспонденция на задълженото лице; идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК на задълженото лице; наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги; обща сума за плащане и начин/и на плащане (чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8).

30 септември 2020 г.

Лицата, използващи софтуер за управление на продажби, които са се привели в съответствие с изискванията на наредбата до 31 юли 2020 г., подават информацията относно използвания от тях софтуер в търговските обекти до 30 септември 2020 г.